Soľ nad zlato (Salz ubers Gold - Ziele des Projekts)

Ciele projektu:

Za hlavný cieľ projektu sme si stanovili nenásilnou formou budovať vzťah žiakov k životnému prostrediu. Zamerali sme sa na to, aby žiaci lepšie pochopili, že prírodné prostredie je prepojený systém, kde zmena jednej zložky spôsobuje zmeny v zložkách ostatných a rozvíjať schopnosti žiakov pri získavaní informácií o prírode pozorovaním, porovnávaním fyzikálno-chemických javov i hľadaním v rôznych informačných zdrojoch.

Tento cieľ sme napĺňali prostredníctvom konkrétnych cieľov:

 • vytvoriť teoretický prehľad o minerálnych vodách a studničkách v okolí Prešova,
 • oboznámiť sa s technológiou získavania soli v Solivare Prešov, s tým spojenými tradíciami:
 • zrealizovať exkurziu v Slovenskom technickom múzeu Solivar Prešov,
 • vedieť vysvetliť podstatu pojmov spojených so získavaním soli v Solivare ako gápeľ, četerne, soľanka, huta, varňa, mindžala, turňa, klopačka,
 • vedieť uviesť symboly baníctva, tradície spojené s baníctvom v regióne ako soľnobanská paličkovaná čipka,
 • vedieť uviesť základné fyzikálne a chemické vlastnosti chloridu sodného, jeho vplyv na ľudský organizmus
 • oboznámiť sa s prácou v teréne a zaoberať sa životným prostredím v okolí nášho bydliska – odber vzorky,
 • zrealizovať jednoduché žiacke experimenty zamerané na fyzikálno-chemické vlastnosti vybraných minerálnych vôd,
 • urobiť rozbor vody vo vybraných studničkách v okolí Prešova a rozbor pôdy v ich blízkosti,
 • použiť výsledky projektu ako vzdelávací materiál pre žiakov GJAR na hodinách chémie a fyziky, konkrétne:
 • pripraviť nástenku s postupom a výsledkami experimentov,
 • informácie prehľadne spracovať a uverejniť na stránke školy.
V projekte sa zameriavame na soľ v prešovskom regióne s podtémami:
 • Soli v minerálnych vodách v prešovskom regióne
 • Soli v pôde
 • Soľ ako prírodný konzervant jedla

Predmetom nášho výskumu boli vybrané minerálne vody z regiónu Prešov: Cigeľská, Ľubovnianka, Zlatá Studňa, Salvator, Drobček, Baldovská a vody zo studničiek v okolí Prešova.

 

Pomôcky na projekt

Slávnostné odovzdávanie pomôcok (Aufgabe)

akúska asociácia učiteľov podporila našu skolu pomôckami potrebnými pre projekt, ktoré nám včera (29. 1. 2015) odovzal osobne prezident VCO Dr. Ralf Becker v Bratislave na pôde Štátneho pedagogického ústavu. Táto udalosť je zdokumentovaná na stránkach MInisterstva školstva, vedy, výskumu a...

Experimenty

Experiment 1: Wasserhärte

20.03.2015 15:46
Aufgabe: Wasserhärte von Trink-, Regen-, Mineral-, Quellbrunnen- und destilliertem Wasser vergleichen.  Was wissen wir schon: Ergänze die Wörter über das Wasser: Das Wasser ist das weitbreiteste Element auf der Welt. Es kommt in ...3....... Zuständen vor. In der Natur kommt...

Experiment 2: Physikalisch-chemische Eigenschaften von Wasser

20.03.2015 15:48
Aufgabe: Die Leitfähigkeit und die Menge der ausgelösten Salzen in den gewählten Mineralwässern in der Prešover Region vergleichen. Was sollen wir wissen:  Was ist das Mineralwasser? Ist Tafelwasser mineralisch? Wie werden Mineralwässer geteilt? Als Mineralisierung bezeichnet man die...

Experiment 3: Chemische Analyse der Brunnenwässer aus den gewählten Lokalitäten der Prešover Region

20.03.2015 15:50
Aufgaben: Inhalte von Nitrat, Nitrit, Phosphat und Ammoniak in den Proben stellen und zugleich vergleichen. pH-Wert der Wasserproben bestimmen. Härte von Wässern feststellen. Was sollen wir wissen: Einige der chemischen Wasserqualitätindikatoren: Ammoniak ist der typische...

Experiment 4: Chemische Analyse der Bodenproben aus der Umgebung der Brunnen

20.03.2015 15:53
Aufgabe: Den Gehalt der Nitrate, Nitrite, Phosphate und des Ammoniaks in den Proben der Böden bestimmen. pH-Wert der Böden bestimmen. Die Ergebnisse der Analysen von Wässer und Böden in den gewählten Lokalitäten vergleichen. Was sollen wir wissen: Im ersten Schritt wird das Maximum von...

Experiment 5: Siedetemperaturen von Mineralwässer in der Prešover Region

20.03.2015 15:54
Aufgabe: Die Siedetemperaturen von Mineralwässer in der Prešover Region bestimmen Hilfsmittel: verschiedene Sorten von Mineralwässer, Temperatursensor, interface CoachLabII+, Induktionskocher Verfahren: Der Sensor wird an den Computer angeschlossen. Das Becherglas wird symmetrisch mit anderen...

Experiment 6: Konservierung der Lebensmittel

20.03.2015 15:56
Aufgabe:Konservierung von Obst, Gemüse und Fleisch mit dem Salz Hilfsmittel: Fleisch (Hähnchen, Schweinfleisch, Rindfleisch, 100g), Gemüse (Karotte, Kohlrabi, Kartoffel, 100g), Obst (Apfel, Grapefruit, 100g), Thermokamera Flir E5, Salz, Schnellpökelung Theorie: Salz kann man durch verschiedene Arte...

Výstupy z projektu

meranie pH (Video)

22.03.2015 16:12
meranie pH.gif (1517794)  

Prezentácia k projektu (Computer-präsentation)

22.03.2015 16:11
Salz übers Gold.pptx (2451533)