Projekty

Chémia pod pokrievkou

3. februára 2017 odštartoval prvý ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov základných škôl s názvom Chémia pod pokrievkou „Skús pokus“. Organizátorom je učebnicové nakladateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. 
Do súťaže sa prihlásili žiaci prímy. Stačilo skúsiť pokus s bežnými potravinami, natočiť ho na video a poslať ho do 15. apríla organizátorovi súťaže.
Vytvorili sme 3 tímy:
  1. Koňare - s pokusom superkryštalizácia octanu sodného
  2. Svetlušky - s pokusom fluorescencia ribofavínu
  3. Karamelky - s 2 pokusmi čokoládová pena a karamelová špongia

Jedovaté rastliny okolo nás

Treteiaci pracovali na zadaní vyhľadať informácie o jedovatých raslinách okolo nás (alebo aj exotických), zistiť zloženie účinnej látky, opísať jej vzorec, či a aký heterocyklus obsahuje. Ukážka niektorých prác:
meno žiaka názov rasliny účinná látka
Hofer Andrej  Strichnínovník indický  strichnín
Staruchová Stela Posed biely bryonín
Ondková Simona Veternica hájna protoanemonín
Ondrejová Lucia Rozpuk jedovatý cikutoxín
Blažovská Laura Chvojník dvojklasý efedrín
Makarová Silvia Lastovičník väčší chelidonín
Ondrija Samuel Dráč obyčajný berberín
Tančinová Miriam Jesienka obyčajná kolchicín
     
     

 

 Zelené okná  

      Úlohou projektu Zelené okná bolo vyriešiť problém z každodenného života týkajúci si trvalo udržateľného rozvoja pomocou vedeckých metód. Táto úloha korešpondovala s úlohou súťaže  vedeckej súťaže Hrdinovia budúcnosti, ktorej organizátorom je spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o. Súťaž bola vyhlásená na portáli www.chemgeneration.com. Spolu so žiakmi sme vybrali problém zdravej výživy, stravovania sa spolužiakov a hydroponického pestovania byliniek. 

Súčasťou projektu bolo aj praktické cvičenie zamerané na stanovenie obsahu soli v instantných polievkach. Stanovovali a porovnávali sme obsah soli v rôznych druhoch instantných polievok značky Vifon. Výsledky stanovovaní, ale aj získané vedomosti o vplyve soli a glutamanu sodného na ľudský organizmus nás inšpirovali hľadať riešenie, ako nahradiť tieto aditíva v potravinách. Riešenie, ktoré sme navrhli a zrealizovali bol pomerne jednoduchý a finančne nenáročný hydroponický systém pestovania byliniek spojený s estetickým riešením zeleného okna.

 

Biochemická obrana zvierat

Do projektu sa zapojili žiaci III.A a III.B triedy. Úlohou žiakov bolo predstaviť takého zástupcu živočíšnej (v niektorých prípadoch aj rastlinnej) ríše, ktorý využíva na svoju obranu látku obsahujúcu heterocyklickú zlúčeninu. 
 
Ukážky prác:                                 
Maňkošová Denisa Kunka žltobruchá  
Slezáková Simova Fugu  
Sabolová Andrea Holotúria  
Székelyová G. Skunk pruhovaný  
Berka Tomáš Štrkáč texaský  
Tuhrinová Kornélia Chobotnica  
Kovarová Adela koral Palythoa

Klaudia Sajdáková

Solenopsis invicta (červený mravec)

Cerveny_mravcek.pptx (600917)
Michaela Maláková Taricha zrnitá taricha zrnitab.pdf (890629)
Tomáš Mrúz Sépia  SÉPIA.pptx (1087268)

 

Soľ nad zlato

13. projektová súťaž Asociácie učiteľov chémie v Rakúsku (VCO) je určená pre základné školy a nižšie ročníky 8 –ročných gymnázií v Nemecku, Maďarsku a na Slovensku.Témou tohto ročníka súťaže je „Chémia pre budúcnosť a udržateľný rozvoj.“ Medzi hlavné ciele projektu patrí podpora environmentálnej výchovy vo vyučovaní chémie predovšetkým prostredníctvom pokusov žiakov. Rakúska asociácia učiteľov podporí našu skolu nielen pomôckami potrebnými pre projekt, ale aj finančne.

Do projektu sme sa zapojili so žiačkami tercie pod vedením p. Z. Dzurišinovej, I. Štefančínovej, pomoc s prekladmi do nemeckého jazyka nám ponúkla p. M. Blašková. Podrobnejšie informácie o podmienkach a priebehu súťaže nájdete na stránke Chemie & Schule.

Slnečné ekomesto Prešov

Spolupráca žiakov primy, 2. a 3. ročníka, využitie medzipredmetových vzťahov fyziky a chémie a slovenského jazyka... Projekt bol ocenený EkoFondom (Autorka RNDr. Iveta Štefančínová, Ph.D.)

 

Miesto činu - podporený Nadáciou Orange 

Projekt je zameraný na praktické ukážky práce odborníkov kriminalistickej chémie v laboratóriu. Keďže kriminalistická chémia je časťou analytickej chémie, žiaci sa na praktických cvičeniach oboznamujú s postupmi kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy vzoriek. Snímali sme odtlačky prstov, stanovovali kvalitatívne prítomnosť katiónov a aniónov vo vzorke, určovali obsah solí v minerálnych vodách a iné či izolovali DNA z jahôd.

 

Slnko v sieti

ocenený v súťaži Cena Slovak Telekom 2010

Projekt zameraný na využívanie alternatívnych zdrojov v domácnosti a v doprave. Žiaci experimentujú s vodíkovými autíčkami a modelmi Ekodomov.

Jednotlivé úlohy a aktivity v rámci projektu Slnko v sieti boli dvojakého charakteru:

  • aktivity zamerané na skúmanie a objavovanie, v ktorých žiaci porovnávali rast rastlín v rôznych podmienkach, dokazovali, že rastliny produkujú kyslík, skúmali možností využitia energie skrytej v rastlinách, využívali slnečné žiarenie na získanie elektrického prúdu, skúmali, ako možno využiť teplo zo Slnka na konzervovanie potravín, na vyhrievanie domácností a získavanie pitnej vody, a následne formulovali závery k experimentom, argumentovali na základe dôkazov získaných experimentovaním.

  • aktivity zamerané na vysvetľovanie, vyhľadávanie a spracovávanie informácií, v ktorých si žiaci pripravovali výstupy o pojmoch pasívny a nízkoenergetický dom, o využívaní biomasy v praxi, o materiáloch, ktoré sa využívajú na výrobu fotovoltaických panelov, o tom, ako a prečo sa používa v praxi bionafta, a iné.