Označovanie chemikálií

06.01.2015 16:15

Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií

Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) je systém Organizácie Spojených národov na identifikáciu nebezpečných chemikálií a na informovanie používateľov o týchto nebezpečenstvách prostredníctvom symbolov a viet na štítkoch obalov a prostredníctvom bezpečnostných listovEurópsky parlament a Rada prijali dňa 16. decembra 2008 Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktoré zosúlaďuje súčasnú legislatívu Európskej únie so systémom GHS. Nariadenie by malo zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.