O predmetových olympiádach

06.01.2015 15:46

 Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Sú realizované formou predmetových olympiád, postupových súťaží, prehliadok, korešpondenčných seminárov a turnajov. Vyhlasovateľom predmetových olympiád je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na zabezpečenie aktuálnych olympiád a súťaží uzatvára IUVENTA s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne kontrakt.