Karta bezpečnostných údajov

06.01.2015 16:24

Karta bezpečnostných údajov poskytuje mechanizmus prenosu vhodných bezpečnostných informácií o klasifikovaných látkach a prípravkoch vrátane informácií z relevantných správ o chemickej bezpečnosti bezprostredným následným užívateľom v smere dodávateľského reťazca. Informácie poskytnuté v karte bezpečnostných údajov musia byť v súlade s informáciami v správe o chemickej bezpečnosti, ak sa takáto správa vyžaduje. Ak bola správa o chemickej bezpečnosti vypracovaná, príslušné expozičné scenáre sa uvedú v prílohe ku karte bezpečnostných údajov, aby sa zjednodušilo odkazovanie na ne v príslušných častiach karty bezpečnostných údajov.

Pokiaľ príslušný členský štát neustanoví inak, karta bezpečnostných údajov sa poskytuje v úradných jazykoch členských štátov, v ktorých sa látka alebo prípravok uvádza na trh.

Karta bezpečnostných údajov umožňuje užívateľom prijať opatrenia potrebné na ochranu zdravia ľudí a bezpečnosti na pracovisku a na ochranu životného prostredia. Zostavovateľ karty bezpečnostných údajov berie do úvahy, že karta bezpečnostných údajov musí svojich čitateľov informovať o nebezpečnosti látky alebo zmesi a poskytovať informácie o bezpečnom skladovaní látky alebo zmesi, zaobchádzaní s ňou a zneškodňovaní.

Informácie v karte bezpečnostných údajov majú byť napísané jasne a stručne. Kartu bezpečnostných údajov pripravuje kompetentná osoba, ktorá berie do úvahy špecifické potreby a vedomosti čitateľov z radov jej užívateľov, pokiaľ sú známe.

 

Karta bezpečnostných údajov podľa NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 453/2010

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa harmonizujú ustanovenia a kritériá na klasifikáciu a označovanie látok, zmesí a určitých špecifických výrobkov v Spoločenstve, pričom sa zohľadňujú kritériá klasifikácie a pravidlá označovania GHS.

Karta bezpečnostných údajov zahŕňa týchto 16 položiek:

 • ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
 • ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
 • ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
 • ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
 • ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
 • ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
 • ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
 • ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
 • ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
 • ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
 • ODDIEL 11: Toxikologické informácie
 • ODDIEL 12: Ekologické informácie
 • ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
 • ODDIEL 14: Informácie o doprave
 • ODDIEL 15: Regulačné informácie
 • ODDIEL 16: Iné informácie