Chemická olympiáda

06.01.2015 15:39

Chemická olympiáda (CHO) je postupová súťaž organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Je určená pre žiakov základných škôl, päťročných, šesťročných a osemročných gymnázií a stredných škôl. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú na Medzinárodnej chemickej olympiáde a Grand Prix Chimique. 

Zadania úloh aktuálneho kola, riešenia predchádzajúcich kôl a potrebné informácie nájdete na stránkach IUVENTY - slovenského inštitútu mládeže