BOZP

Karta bezpečnostných údajov

06.01.2015 16:24
Karta bezpečnostných údajov poskytuje mechanizmus prenosu vhodných bezpečnostných informácií o klasifikovaných látkach a prípravkoch vrátane informácií z relevantných správ o chemickej bezpečnosti bezprostredným následným užívateľom v smere dodávateľského reťazca. Informácie poskytnuté v karte...

H - vety, P - vety

06.01.2015 16:21
Zoznam H - viet v štyroch jazykoch. Zoznam P - viet v štyroch jazykoch.

Výstražné symboly

06.01.2015 16:18
Výstažné symboly GHS

Označovanie chemikálií

06.01.2015 16:15
Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) je systém Organizácie Spojených národov na identifikáciu nebezpečných chemikálií a na informovanie používateľov o týchto nebezpečenstvách...

Prvá pomoc

06.01.2015 16:13
Najnutnejšie zdravotné pomôcky, dezinfekčné prostriedky a lieky sú uložené v skrinke prvej pomoci, ktorá je uložená na známom a dostupnom mieste chemického laboratória. Každá nehoda, resp. úraz musí sa okamžite hlásiť vedúcemu cvičenia.  Postup pri poskytovaní prvej pomoci.

Laboratórny poriadok

06.01.2015 16:10
Laboratórny poriadok pre prácu v chemickom laboratóriu tu